Переклад українською мовою
bezpłatna wycena
infolinia/zadzwoń
+48 (022) 101 77 71

Regulamin świadczenia usług dla Firm obowiązujący od 25.05.2018 - zgodny z RODO

Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług dotyczy zleceń składanych elektronicznie za pośrednictwem witryny fatix.eu/fatix.pl. Gdziekolwiek w niniejszym Regulaminie użyto zwrotu fatix.eu, należy przez niego rozumieć również fatix.pl. Złożenie zlecenia za pośrednictwem witryny fatix.eu jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Pomiędzy właścicielem Biura Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek sp. z o.o. a jego małżonką zachodzi pełna rozdzielność majątkowa.
 3. Biuro Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek sp. z o.o. zwane dalej BT Fatix zobowiązuje się do wykonania tłumaczenia zgodnie z zaakceptowanymi przez BT Fatix i Klienta warunkami zlecenia, obejmującymi podany termin realizacji, warunki płatności, format pliku źródłowego oraz typ tłumaczenia.
 4. Teksty przetłumaczone są oddawane klientowi w takim samym formacie jak pliki źródłowe, chyba, że Klient życzy sobie inaczej. W takiej sytuacji Klient musi w momencie składania zlecenia zaznaczyć w jakim formacie ma być plik docelowy.
 5. Wielkość jednej strony rozliczeniowej tłumaczenia zwykłego to 1 800 znaków (łącznie z odstępami). Do rozliczeń wykorzystywana jest suma znaków tekstu oryginalnego (źródłowego). Pojedyncze zlecenia są rozliczane z dokładnością do 0.5 strony.
 6. W przypadku konieczności zastosowania specyficznej nomenklatury w tłumaczeniu, Klient winien dostarczyć glosariusz zawierający wszystkie zakresy słownictwa, które należy uwzględnić podczas wykonywania tłumaczenia. W przypadku niedostarczenia w/w glosariusza, BT FATIX zastrzega sobie prawo do zastosowania słownictwa poprawnego, aczkolwiek mogącego odbiegać od życzeń Klienta, zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką zawodową tłumacza.
Rodzaje tłumaczeń i stawki
 1. Tłumaczenia dzielą się na: zwykłe i przysięgłe.
 2. Tłumaczenia wykonywane są w trybie: zwykłym, przyspieszonym i ekspresowym, zgodnie z informacją podaną na odpowiedniej podstronie serwisu www.fatix.pl.
 3. Tłumaczenia przeznaczone do publikacji podlegają dodatkowej weryfikacji (płatnej +50% wartości zlecenia analogicznego, które publikacji by nie podlegało) po stronie BT Fatix oraz wymagają akceptacji Klienta. BT Fatix może wymagać możliwości konsultacji z Klientem w trakcie realizacji zlecenia przeznaczonego do publikacji. Tłumaczenia do publikacji wymagają uprzedniego poinformowania BT Fatix o tym fakcie przez Klienta.
 4. W przypadku niepoinformowaniu BT Fatix o przeznaczeniu tłumaczenia, BT Fatix zakłada, iż tekst publikacji podlegać nie będzie, a wszelkie dodatkowe weryfikacje i korekty są dodatkowo płatne, po zleceniu ich przez Klienta.
 5. W przypadku, w którym Klient nie poinformuje BT Fatix o przeznaczeniu tekstu do publikacji, rozpowszechniania w mediach lub w jakiejkolwiek innej formie, BT Fatix zastrzega sobie prawo do odmowy wprowadzania nieodpłatnie do tekstu zmian proponowanych przez Klienta, a które to zmiany zostałyby wprowadzone nieodpłatnie przy realizacji zlecenia w trybie tłumaczenia przeznaczonego do publikacji.
 6. Stawki i kwoty przewidziane za rodzaje i tryby tłumaczeń wymienione w ust. 1 oraz 2 podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia, a wszelkie zmiany odzwierciedlone zostają w momencie wprowadzenia na wszystkich odpowiednich podstronach serwisu www.fatix.pl.
Pakiety tłumaczeniowe
 1. Klienci Biura Tłumaczeń FATIX mają możliwość zakupienia tzw. pakietów tłumaczeniowych o wartości ustalonej indywidualnie, na poczet realizacji przyszłych zleceń.
 2. Każdy pakiet tłumaczeniowy, opłacony z góry w pełnej wysokości, uprawnia Klienta do otrzymania każdorazowo uzgodnionego stałego rabatu od stawki bazowej dla języka/języków, których dotyczy przedmiotowy pakiet tłumaczeniowy.
 3. Termin ważności każdego pakietu tłumaczeniowego ustalany jest indywidualnie, a w przypadku braku poczynienia ustaleń względem ważności oferty pakietu tłumaczenia, przyjmuje się, iż pakiet tłumaczeniowy winien być zrealizowany w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jego zakupu.
 4. Środki niewykorzystane w ramach poszczególnych pakietów tłumaczeniowych pozostaną aktywne do czasu ich zużycia (zlecenia tłumaczeń o wartości równej lub przekraczającej wartość pakietu tłumaczeniowego) lub do czasu upływu terminu ważności określonego w pkt. 3 powyżej, zależnie od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce wcześniej.
 5. BT Fatix zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, w jakim możliwe jest wykorzystanie środków z poszczególnych pakietów tłumaczeniowych, po przekroczeniu okresu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy zakupu pakietu tłumaczeniowego, jednak nie dłużej niż o 12 miesięcy liczonych od dnia następującego po ostatnim dniu ważności pakietu tłumaczeniowego.
 6. Środki wpłacone w ramach pakietu tłumaczeniowego, a niewykorzystane w okresie ważności przedmiotowego pakietu, lecz nie później, niż w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy zakupu pakietu tłumaczeniowego, podlegać mogą zwrotowi Klientowi na jego wniosek, przy tym warunkiem zwrotu niewykorzystanej kwoty z pakietu tłumaczeniowego jest dokonanie przeliczenia wstecznego wartości robót zrealizowanych uprzednio według stawek określonych w umowie pakietu tłumaczeniowego i skorygowanie ich wartości o różnicę pomiędzy stawką standardową dla wybranego języka powiększoną o wysokość rabatu udzielonego w ramach oferty pakietu tłumaczeniowego a stawką określoną w umowie pakietu tłumaczeniowego. Tak wyliczona wartość zrealizowanych zleceń zostanie odjęta od ceny całkowitej pakietu tłumaczeniowego, a powstała tak różnica zwrócona zostanie na konto bankowe Klienta na podstawie wystawionej przez Klienta faktury VAT lub rachunku.
Ochrona prywatności
 1. Wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane przez BT Fatix w celu prawidłowego wykonania zlecenia.
 2. BT Fatix podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta i wszelkich innych udostępnianych danych, w tym w szczególności tekstów zlecanych do tłumaczenia. BT Fatix zastrzega sobie prawo do udostępnienia tekstów oryginalnych osobom współpracującym z BT Fatix w celu wykonania zlecenia.
Płatności
 1. W przypadku zleceń płatnych z góry, BT Fatix przystępuje do wykonania zlecenia z chwilą otrzymania potwierdzenia dokonania płatności. W przypadku zleceń płatnych z chwilą wykonania tłumaczenia, po wykonaniu tłumaczenia BT Fatix udostępnia klientowi losowo wybrane fragmenty przetłumaczonego tekstu. Cały przetłumaczony tekst jest dostarczany niezwłocznie z chwilą otrzymania potwierdzenia dokonania płatności.
 2. BT Fatix ma prawo dochodzić zapłaty należności oraz naliczać ustawowe odsetki od zaległych należności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Prawa autorskie do tłumaczeń przekazywane są Klientowi w chwili opłacenia przez Klienta faktury VAT. Z chwilą opłacenia faktury w pełnej kwocie Klient nabywa prawa do pełnego wykorzystania tłumaczeń BT Fatix na wszystkich polach eksploatacji. W przypadku wykorzystania tłumaczenia BT Fatix do celów zarobkowych przed opłaceniem faktury, BT Fatix ma prawo żądać od Klienta zadośćuczynienia szkód poniesionych przez BT Fatix z tytułu nieuprawnionego wykorzystania przedmiotu tłumaczenia prawnie chronionego prawami autorskimi.
 4. W przypadku tekstów tłumaczeń podlegających publikacji, prawa autorskie przekazane zostaną w momencie opłacenia przez Klienta pełnej kwoty faktury za przedmiotowe tłumaczenia. W przypadku opublikowania tekstów tłumaczeń, które pierwotnie nie zostały zgłoszone jako podlegające publikacji, prawa autorskie do wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji, włącznie z publikacją, zostaną przekazane Klientowi po opłaceniu przez Klienta dodatkowej opłaty w wysokości 25% wartości zlecenia pierwotnego. BT Fatix zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania praw autorskich do tekstów tłumaczeń, które pierwotnie nie były przeznaczone do publikacji, co do których przekładu, z racji trybu wykonania tłumaczenia nie obejmującego dodatkowej korekty tekstów, mogą istnieć zastrzeżenia.
Termin wykonania
 1. Za termin wykonania tłumaczenia uznaje się termin wskazany w zleceniu. BT Fatix jest zobowiązany do wykonania i udostępnienia tekstu przed upływem podanego terminu wykonania zlecenia.
 2. W przypadku niedotrzymania przez BT Fatix terminu wykonania zlecenia, rachunek klienta w BT Fatix zostanie skredytowany kwotą równą 5% wartości opóźnionego zlecenia za każdy dzień opóźnienia, przy czym kwota ta nie może w sumie przekroczyć 50% wartości zlecenia. W przypadku opóźnień w wykonaniu zleceń przekraczających 10 dni, klient ma prawo odstąpić od umowy o wykonanie tłumaczenia z BT Fatix bez ponoszenia konsekwencji finansowych.
 3. Maksymalna odpowiedzialność BT Fatix za zawinione przekroczenie terminu wykonania zlecenia jest ograniczona do kwoty równej 50% wartości opóźnionego zlecenia.
Reklamacje
 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia muszą zostać zgłoszone BT Fatix w ustawowym terminie.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, BT Fatix jest zobowiązany do usunięcia wad tłumaczenia w najkrótszym możliwym terminie. BT Fatix może odstąpić od prawa do usunięcia wad, przy czym w takim przypadku klient ma prawo do otrzymania zwrotu zapłaconej kwoty.
 3. W przypadku stwierdzenia poważnych wad tłumaczenia wykonane przez BT Fatix, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od umowy wykonania usługi tłumaczenia. W takiej sytuacji BT Fatix zwróci Klientowi całą wpłaconą kwotę za przedmiotowe zlecenie w terminie 7 dni roboczych od daty uznania zasadności takiego działania przez korektora BT Fatix.
 4. Klient zobowiązany jest do przedstawienia listy zastrzeżeń, wymieniającej wszystkie sporne miejsca w tłumaczeniu reklamowanym, wraz z informacją o typie usterki oraz, w miarę możliwości, propozycji naprawy przedmiotu usługi.
 5. Reklamacji nie podlegają: stylistyka tłumaczenia, układ graficzny dokumentu przetłumaczonego, nomenklatura użyta w tłumaczeniu jeśli jest poprawna. Reklamacji podlegać mogą: błędy ortograficzne, błędy gramatyczne, błędy merytoryczne, luki w tłumaczeniu, zgubione podczas tłumaczenia fragmenty tekstu.
Windykacja należności
 1. BT Fatix korzysta z usług zewnętrznej firmy windykacyjnej.
 2. W przypadku przekroczenia przez klienta wyznaczonego na fakturze lub umownie terminu płatności, BT Fatix będzie uprawnione do przekazania przeterminowanej faktury do zewnętrznej firmy windykacyjnej, celem odzyskania niekwestionowanej należności drogą polubowną.
 3. W przypadku nieskutecznej windykacji polubownej, BT Fatix zastrzega prawo do sprzedania zaległych płatności osobie trzeciej na mocy cesji wierzytelności.
 4. W przypadku nieskutecznej windykacji polubownej, BT Fatix zastrzega prawo do podjęcia prawnych kroków zmierzających do odzyskania zaległej wierzytelności, w tym do skierowania odpowiedniej sprawy do sądu właściwego miejscowo dla siedziby BT Fatix.
Postanowienia końcowe
 1. BT Fatix nie odpowiada za wszelkie straty i szkody poniesione przez klienta w związku z wykorzystaniem przez niego materiałów tłumaczonych przez BT Fatix, jeśli tłumaczenia wykonane przez BT Fatix nie zawierały wad. Zakres i charakter odpowiedzialności BT Fatix jest ograniczony do przypadków wymienionych w niniejszym Regulaminie Świadczenia Usług.
 2. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 3. Niniejszy regulamin nie dotyczy konsumentów w rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dn. 16 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Wahasz się? Zadzwoń, rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

tel. +48 (022) 101 77 71 / info@fatix.eu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia statystyk oraz utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego. Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku "Zmień ustawienia". Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk "Akceptuj wszystkie pliki cookie".

W przypadku kliknięcia przycisku "Zmień ustawienia", jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie, kliknij przycisk "Zapisz i zaakceptuj".

W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (Biuro Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 42, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000573521) lub podmiotów trzecich w postaci zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych w ramach naszej strony internetowej oraz działań marketingowych administratora danych osobowych oraz jego Zaufanych Partnerów.

Więcej informacji o plikach cookies oraz przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.