Переклад українською мовою
bezpłatna wycena
infolinia/zadzwoń
+48 (022) 101 77 71

Regulamin świadczenia usług dla Firm obowiązujący od 25.05.2018 - zgodny z RODO

Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług dotyczy zleceń składanych elektronicznie za pośrednictwem witryny fatix.eu/fatix.pl. Gdziekolwiek w niniejszym Regulaminie użyto zwrotu fatix.eu, należy przez niego rozumieć również fatix.pl. Złożenie zlecenia za pośrednictwem witryny fatix.eu jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Pomiędzy właścicielem Biura Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek sp. z o.o. a jego małżonką zachodzi pełna rozdzielność majątkowa.
 3. Biuro Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek sp. z o.o. zwane dalej BT Fatix zobowiązuje się do wykonania tłumaczenia zgodnie z zaakceptowanymi przez BT Fatix i Klienta warunkami zlecenia, obejmującymi podany termin realizacji, warunki płatności, format pliku źródłowego oraz typ tłumaczenia.
 4. Teksty przetłumaczone są oddawane klientowi w takim samym formacie jak pliki źródłowe, chyba, że Klient życzy sobie inaczej. W takiej sytuacji Klient musi w momencie składania zlecenia zaznaczyć w jakim formacie ma być plik docelowy.
 5. Wielkość jednej strony rozliczeniowej tłumaczenia zwykłego to 1 800 znaków (łącznie z odstępami). Do rozliczeń wykorzystywana jest suma znaków tekstu oryginalnego (źródłowego). Pojedyncze zlecenia są rozliczane z dokładnością do 0.5 strony.
 6. W przypadku konieczności zastosowania specyficznej nomenklatury w tłumaczeniu, Klient winien dostarczyć glosariusz zawierający wszystkie zakresy słownictwa, które należy uwzględnić podczas wykonywania tłumaczenia. W przypadku niedostarczenia w/w glosariusza, BT FATIX zastrzega sobie prawo do zastosowania słownictwa poprawnego, aczkolwiek mogącego odbiegać od życzeń Klienta, zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką zawodową tłumacza.
Rodzaje tłumaczeń i stawki
 1. Tłumaczenia dzielą się na: zwykłe i przysięgłe.
 2. Tłumaczenia wykonywane są w trybie: zwykłym, przyspieszonym i ekspresowym, zgodnie z informacją podaną na odpowiedniej podstronie serwisu www.fatix.pl.
 3. Tłumaczenia przeznaczone do publikacji podlegają dodatkowej weryfikacji (płatnej +50% wartości zlecenia analogicznego, które publikacji by nie podlegało) po stronie BT Fatix oraz wymagają akceptacji Klienta. BT Fatix może wymagać możliwości konsultacji z Klientem w trakcie realizacji zlecenia przeznaczonego do publikacji. Tłumaczenia do publikacji wymagają uprzedniego poinformowania BT Fatix o tym fakcie przez Klienta.
 4. W przypadku niepoinformowaniu BT Fatix o przeznaczeniu tłumaczenia, BT Fatix zakłada, iż tekst publikacji podlegać nie będzie, a wszelkie dodatkowe weryfikacje i korekty są dodatkowo płatne, po zleceniu ich przez Klienta.
 5. W przypadku, w którym Klient nie poinformuje BT Fatix o przeznaczeniu tekstu do publikacji, rozpowszechniania w mediach lub w jakiejkolwiek innej formie, BT Fatix zastrzega sobie prawo do odmowy wprowadzania nieodpłatnie do tekstu zmian proponowanych przez Klienta, a które to zmiany zostałyby wprowadzone nieodpłatnie przy realizacji zlecenia w trybie tłumaczenia przeznaczonego do publikacji.
 6. Stawki i kwoty przewidziane za rodzaje i tryby tłumaczeń wymienione w ust. 1 oraz 2 podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia, a wszelkie zmiany odzwierciedlone zostają w momencie wprowadzenia na wszystkich odpowiednich podstronach serwisu www.fatix.pl.
Pakiety tłumaczeniowe
 1. Klienci Biura Tłumaczeń FATIX mają możliwość zakupienia tzw. pakietów tłumaczeniowych o wartości ustalonej indywidualnie, na poczet realizacji przyszłych zleceń.
 2. Każdy pakiet tłumaczeniowy, opłacony z góry w pełnej wysokości, uprawnia Klienta do otrzymania każdorazowo uzgodnionego stałego rabatu od stawki bazowej dla języka/języków, których dotyczy przedmiotowy pakiet tłumaczeniowy.
 3. Termin ważności każdego pakietu tłumaczeniowego ustalany jest indywidualnie, a w przypadku braku poczynienia ustaleń względem ważności oferty pakietu tłumaczenia, przyjmuje się, iż pakiet tłumaczeniowy winien być zrealizowany w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jego zakupu.
 4. Środki niewykorzystane w ramach poszczególnych pakietów tłumaczeniowych pozostaną aktywne do czasu ich zużycia (zlecenia tłumaczeń o wartości równej lub przekraczającej wartość pakietu tłumaczeniowego) lub do czasu upływu terminu ważności określonego w pkt. 3 powyżej, zależnie od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce wcześniej.
 5. BT Fatix zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, w jakim możliwe jest wykorzystanie środków z poszczególnych pakietów tłumaczeniowych, po przekroczeniu okresu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy zakupu pakietu tłumaczeniowego, jednak nie dłużej niż o 12 miesięcy liczonych od dnia następującego po ostatnim dniu ważności pakietu tłumaczeniowego.
 6. Środki wpłacone w ramach pakietu tłumaczeniowego, a niewykorzystane w okresie ważności przedmiotowego pakietu, lecz nie później, niż w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy zakupu pakietu tłumaczeniowego, podlegać mogą zwrotowi Klientowi na jego wniosek, przy tym warunkiem zwrotu niewykorzystanej kwoty z pakietu tłumaczeniowego jest dokonanie przeliczenia wstecznego wartości robót zrealizowanych uprzednio według stawek określonych w umowie pakietu tłumaczeniowego i skorygowanie ich wartości o różnicę pomiędzy stawką standardową dla wybranego języka powiększoną o wysokość rabatu udzielonego w ramach oferty pakietu tłumaczeniowego a stawką określoną w umowie pakietu tłumaczeniowego. Tak wyliczona wartość zrealizowanych zleceń zostanie odjęta od ceny całkowitej pakietu tłumaczeniowego, a powstała tak różnica zwrócona zostanie na konto bankowe Klienta na podstawie wystawionej przez Klienta faktury VAT lub rachunku.
Ochrona prywatności
 1. Wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane przez BT Fatix w celu prawidłowego wykonania zlecenia.
 2. BT Fatix podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta i wszelkich innych udostępnianych danych, w tym w szczególności tekstów zlecanych do tłumaczenia. BT Fatix zastrzega sobie prawo do udostępnienia tekstów oryginalnych osobom współpracującym z BT Fatix w celu wykonania zlecenia.
Płatności
 1. W przypadku zleceń płatnych z góry, BT Fatix przystępuje do wykonania zlecenia z chwilą otrzymania potwierdzenia dokonania płatności. W przypadku zleceń płatnych z chwilą wykonania tłumaczenia, po wykonaniu tłumaczenia BT Fatix udostępnia klientowi losowo wybrane fragmenty przetłumaczonego tekstu. Cały przetłumaczony tekst jest dostarczany niezwłocznie z chwilą otrzymania potwierdzenia dokonania płatności.
 2. BT Fatix ma prawo dochodzić zapłaty należności oraz naliczać ustawowe odsetki od zaległych należności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Prawa autorskie do tłumaczeń przekazywane są Klientowi w chwili opłacenia przez Klienta faktury VAT. Z chwilą opłacenia faktury w pełnej kwocie Klient nabywa prawa do pełnego wykorzystania tłumaczeń BT Fatix na wszystkich polach eksploatacji. W przypadku wykorzystania tłumaczenia BT Fatix do celów zarobkowych przed opłaceniem faktury, BT Fatix ma prawo żądać od Klienta zadośćuczynienia szkód poniesionych przez BT Fatix z tytułu nieuprawnionego wykorzystania przedmiotu tłumaczenia prawnie chronionego prawami autorskimi.
 4. W przypadku tekstów tłumaczeń podlegających publikacji, prawa autorskie przekazane zostaną w momencie opłacenia przez Klienta pełnej kwoty faktury za przedmiotowe tłumaczenia. W przypadku opublikowania tekstów tłumaczeń, które pierwotnie nie zostały zgłoszone jako podlegające publikacji, prawa autorskie do wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji, włącznie z publikacją, zostaną przekazane Klientowi po opłaceniu przez Klienta dodatkowej opłaty w wysokości 25% wartości zlecenia pierwotnego. BT Fatix zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania praw autorskich do tekstów tłumaczeń, które pierwotnie nie były przeznaczone do publikacji, co do których przekładu, z racji trybu wykonania tłumaczenia nie obejmującego dodatkowej korekty tekstów, mogą istnieć zastrzeżenia.
Termin wykonania
 1. Za termin wykonania tłumaczenia uznaje się termin wskazany w zleceniu. BT Fatix jest zobowiązany do wykonania i udostępnienia tekstu przed upływem podanego terminu wykonania zlecenia.
 2. W przypadku niedotrzymania przez BT Fatix terminu wykonania zlecenia, rachunek klienta w BT Fatix zostanie skredytowany kwotą równą 5% wartości opóźnionego zlecenia za każdy dzień opóźnienia, przy czym kwota ta nie może w sumie przekroczyć 50% wartości zlecenia. W przypadku opóźnień w wykonaniu zleceń przekraczających 10 dni, klient ma prawo odstąpić od umowy o wykonanie tłumaczenia z BT Fatix bez ponoszenia konsekwencji finansowych.
 3. Maksymalna odpowiedzialność BT Fatix za zawinione przekroczenie terminu wykonania zlecenia jest ograniczona do kwoty równej 50% wartości opóźnionego zlecenia.
Reklamacje
 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia muszą zostać zgłoszone BT Fatix w ustawowym terminie.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, BT Fatix jest zobowiązany do usunięcia wad tłumaczenia w najkrótszym możliwym terminie. BT Fatix może odstąpić od prawa do usunięcia wad, przy czym w takim przypadku klient ma prawo do otrzymania zwrotu zapłaconej kwoty.
 3. W przypadku stwierdzenia poważnych wad tłumaczenia wykonane przez BT Fatix, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od umowy wykonania usługi tłumaczenia. W takiej sytuacji BT Fatix zwróci Klientowi całą wpłaconą kwotę za przedmiotowe zlecenie w terminie 7 dni roboczych od daty uznania zasadności takiego działania przez korektora BT Fatix.
 4. Klient zobowiązany jest do przedstawienia listy zastrzeżeń, wymieniającej wszystkie sporne miejsca w tłumaczeniu reklamowanym, wraz z informacją o typie usterki oraz, w miarę możliwości, propozycji naprawy przedmiotu usługi.
 5. Reklamacji nie podlegają: stylistyka tłumaczenia, układ graficzny dokumentu przetłumaczonego, nomenklatura użyta w tłumaczeniu jeśli jest poprawna. Reklamacji podlegać mogą: błędy ortograficzne, błędy gramatyczne, błędy merytoryczne, luki w tłumaczeniu, zgubione podczas tłumaczenia fragmenty tekstu.
Windykacja należności
 1. BT Fatix korzysta z usług zewnętrznej firmy windykacyjnej.
 2. W przypadku przekroczenia przez klienta wyznaczonego na fakturze lub umownie terminu płatności, BT Fatix będzie uprawnione do przekazania przeterminowanej faktury do zewnętrznej firmy windykacyjnej, celem odzyskania niekwestionowanej należności drogą polubowną.
 3. W przypadku nieskutecznej windykacji polubownej, BT Fatix zastrzega prawo do sprzedania zaległych płatności osobie trzeciej na mocy cesji wierzytelności.
 4. W przypadku nieskutecznej windykacji polubownej, BT Fatix zastrzega prawo do podjęcia prawnych kroków zmierzających do odzyskania zaległej wierzytelności, w tym do skierowania odpowiedniej sprawy do sądu właściwego miejscowo dla siedziby BT Fatix.
Postanowienia końcowe
 1. BT Fatix nie odpowiada za wszelkie straty i szkody poniesione przez klienta w związku z wykorzystaniem przez niego materiałów tłumaczonych przez BT Fatix, jeśli tłumaczenia wykonane przez BT Fatix nie zawierały wad. Zakres i charakter odpowiedzialności BT Fatix jest ograniczony do przypadków wymienionych w niniejszym Regulaminie Świadczenia Usług.
 2. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 3. Niniejszy regulamin nie dotyczy konsumentów w rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dn. 16 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Wahasz się? Zadzwoń, rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

tel. +48 (022) 101 77 71 / info@fatix.eu